WhatsApp ile Hemen Ulaş!

Kişisel Verilerin Korunması Yasası


VERİ GİZLİLİK BEYANI VE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ
 

Veri Sorumlusu

 BotanikEcza.Com alan adlı internet sitesi (“https://www.BotanikEcza.com”) Ceyhun Atıf Kansu Cd No 116 Çankaya/ ANKARA  adresinde faaliyette bulunan BOTANİK CITY LTD.ŞTİ. tarafından işletilmektedir. BOTANİK CITY LTD.ŞTİ. veri sorumlusu olarak, kişisel verilerin işleme amaçlarının ve vasıtalarının belirlenmesinden, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumludur.
 
Kişisel verilerinizin korunmasına önem vermekteyiz. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’KVKK’’)’na uygun olarak, "BotanikEcza.com”ni kullanımınızla bağlantılı olarak elde edilen verilerin toplanması, saklanması, aktarılması da dâhil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın işlenmesi ve söz konusu işlemenin amacı ile ilgili olarak sizi bilgilendirmek istiyoruz.
 

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aktarılması

  
BOTANİK CITY LTD.ŞTİ. " BotanikEcza.com " kullanan müşterilerinin üyelik aşamasında veya " BotanikEcza.com " kullanırken, kullanıcılardan bazı kişisel veriler talep etmektedir. Kişisel veri, kişiyi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilgidir. Bu tip bilgiler, örneğin, adınız, adresiniz, e-posta adresiniz veya telefon numaranız olabilir. Çerezler kullanılmak suretiyle toplanan ve kimliğinizin belirlenmesine doğrudan olanak vermeyen bilgiler, örneğin " BotanikEcza.com'u nasıl kullandığınız gibi bilgiler de, eğer bunlar kullanıcıya tahsis edilmiş bir kimlik temelindeyse ve dolayısıyla bireyselleştirilerek toplanmış, saklanmış ve değerlendirilmişse, kişisel veri olarak nitelendirilebilir. Kişisel olmayan veriler sadece bir araya toplanmış, büyük veri olarak nitelendirilebilen, özetlenen, toplanan, değerlendirilen ve anonim hale getirilmesi suretiyle gerçek bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek bilgilerdir.
 
BOTANİK CITY LTD.ŞTİ. tarafından söz konusu kişisel verileriniz üyelik formundaki bilgilerin İlgili Kişiye doldurulması suretiyle işin doğası gereği toplanmaktadır. Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve verilen hizmet ile ilgili çıkabilecek sorunların veya uyuşmazlıkların hızla çözülmesi için, şirketimiz, üyelerinin IP adresini kaydetmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.
 
BOTANİK CITY LTD.ŞTİ. Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri kendisi veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir.  Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. Şirketimiz tarafından talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya BotanikEcza.com üzerinden yapılan işlemlerle ilgili bilgiler; BOTANİK CITY LTD.ŞTİ. ve işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından, “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, üyelerimizin kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistiksel değerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarında da kullanılabilir.
 
BOTANİK CITY LTD.ŞTİ. bazı dönemlerde müşterilerine ve üyelerine kampanya bilgileri, yeni paketler hakkında bilgiler, promosyon teklifleri gibi bildirimler gönderebilir. Üyelerimiz bu gibi bilgileri alıp almama konusunda her türlü seçimi üye olurken yapabilir, sonrasında üye girişi yaptıktan sonra yönetim panelinden bu seçimi değiştirilebilir ya da kendisine gelen bilgilendirme iletisindeki linkle bildirim yapabilir.
 

Kişisel Verileri İşleme Amaçları

 
BOTANİK CITY LTD.ŞTİ. Kişisel Verileri belli, açık ve meşru amaçlarla işlemektedir. Bu kapsamda Kişisel Veriler aşağıda sayılan amaçlarla işlenebilmektedir:
BotanikEcza.com üzerinden verilen hizmetlerin sunulabilmesi ve değiştirilmesi,
 
Sunulan ürün ve hizmetlerin taleplere uygun olarak özelleştirilmesi; müşteri ihtiyaçları, yasal ve teknik gelişmeler sebebiyle güncellenmesi, geliştirilmesi,
 
Sunulan ürün ve hizmetler özelinde, sistemlere kullanıcı tanımlamalarının yapılması,
 
Yeni veya mevcut ürün, hizmet ve kampanyaların duyurulması, satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
 
Pazar araştırması yapılması,
 
İstatistik oluşturulması ve kullanımların analiz edilmesi,
 
Ürün, hizmet ve servis bedellerinin ödenmesi, tahsil edilmesi, tahsilat yönteminin seçilmesi,
 
6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve diğer ilgili mevzuattan doğan bilgilendirme yükümlülüğünü yerine getirme,
 
BotanikEcza.com ve verilerin işlenme amacına uygun ürün ve hizmetlerin reklamlarının İlgili Kişi’ye iletilmesi, ürün, hizmet, tanıtım ve kampanyaları hakkında bilgi verilmesi,
 
BotanikEcza.com kullanımı sırasında karşılaştığı sorunların çözümünü sağlamak,
 
BotanikEcza.com 'daki ziyaret, kullanım, sayfalar arasında geçiş ve satın alma deneyimlerini iyileştirme, daha kaliteli hizmet verme,
 
İrtibat/iletişim sağlanması,
 
İşbirliği yapılan firmalar, tedarikçiler, yeniden satıcılar ve hizmet alınan firmalarla olan ticari ilişkilerin yürütülmesi,
 
İşbirliği çerçevesinde raporlama yapılması,
 
BOTANİK CITY LTD.ŞTİ. ticari stratejilerinin geliştirilmesi ve planlarının yapılması,
 
BOTANİK CITY LTD.ŞTİ. tarafından memnuniyet ölçümü anketleri için iletişim kurulması,
 
BOTANİK CITY LTD.ŞTİ. tarafından düzenlenen etkinliklerde/eğitimlerde/yarışmalarda katılımcı kaydının oluşturulması, sertifikaların/katılım belgelerinin düzenlenmesi, ödül/hediye sahiplerinin belirlenmesi ve ödül/hediyelerin teslimi,
 
Adli/idari süreçlerin yönetimi, kamu kurum kuruşlarından gelen taleplere cevap verilmesi,
 
Yasal düzenlemelere bağlı olarak hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi,
 
Yatırımcı ilişkilerinin yürütülmesi,
 
BOTANİK CITY LTD.ŞTİ. başka bir şirket ile birleşmesi, bölünmesi, tamamının veya bir kısmının devredilmesi halinde bu hukuki işlemden doğan sonuçların temin edilmesi,
 
Sosyal medya paylaşımlarında BOTANİK CITY LTD.ŞTİ. çalışanların, Gerçek Kişi Müşterilerin, İlgililerinin tanıtılması,
 
İş görüşmelerinin yürütülmesi, iş başvurularının değerlendirilmesi,
 
İş ilişkisinin/sözleşmesinin kurulması, yürütülmesi ve sonlandırılması,
 
BOTANİK CITY LTD.ŞTİ. çalışanlarının iş sözleşmelerinden doğan asıl ve yan haklardan yararlandırılması, performansının ve çalışmalarının değerlendirilmesi,
 
Çalışanlara kullanıcı hesabı açılması,
 
BOTANİK CITY LTD.ŞTİ. adına bir organizasyona katılım olması durumunda, katılımcı kaydının oluşturulması,
 
Çalışanların eğitimlere katılım ve sertifika kayıtlarının oluşturulması,
 
BotanikEcza.com ve Uygulamaların güvenliğinin sağlanması,
 
BotanikEcza.com’nin kullanım analizi,
 
Kişisel veri envanterinin oluşturulması,
 
Kişisel verilere ilişkin olanlar dahil, yazılı, sözlü veya elektronik olarak iletilen tüm soru, talep, öneri, şikayet ve başvuruların değerlendirilmesi, bunlara cevap verilmesi.
 
Sözleşmenin ifası, veri güvenliği, şirketimiz politikalarına uyum ve yukarıda belirtilen diğer amaçlarla yurt içindeki veya Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere ilgili diğer ülkelerde bulunan sistemlere (daha detaylı bilgi için şirketimize yazılı olarak başvurabilirsiniz) aktarılmaktadır.
 

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 
Mevcut ve potansiyel BotanikEcza.com kullanıcıları ile ilgili veriler kısmen veya tamamen otomatik olan veya olmayan yollarla sözleşmesel veya mevzuat çerçevesinde belirlenen diğer sebeplerle işletme konumuzun gereği olarak toplanmaktadır.
 

Açık Rıza Olmaksızın İşlenen Kişisel Veriler

 
KVKK gereği;
 
Tarafınızca kamuya açık olarak paylaşılarak alenileştirilen kişisel bilgileri açık rızanız olmaksızın işleyebilir ve bu kapsamda üçüncü kişilerle paylaşabiliriz.
 
Mevzuatta açıkça kişisel verilerinizi açık rıza olmaksızın işlemeyi hukuka uygun hale getiren hükümlerin bulunması durumunda açık rızanız olmaksızın işleme ve bu kapsamda üçüncü kişilerle paylaşabiliriz.
 
Yürürlükte olan kanun ya da düzenlemeler ya da verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari emir gereğince açıklanması gereken bilgiler de dâhil olmak üzere hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek için zorunlu olması durumunda kişisel verilerinizi açık rıza olmaksızın işleyebiliriz.
 
Bir hakkının tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması durumunda tarafınızın kişisel verilerini açık rızası olmaksızın işleyebiliriz.
 

Üçüncü Kişilere Aktarılan Veriler

 
Kişisel verilerinizi KVKK’daki haklarımız saklı kalmak üzere BotanikEcza.com’daki ticari faaliyetler kapsamında BOTANİK CITY LTD.ŞTİ. çalışanları, şirket görevlileri, hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçileri, Şirket’in faaliyetlerinin tamamlayıcısı veya uzantısı niteliğindeki hizmetleri aldığı, Şirket’in e-ticaret yazılım alt yapısı hizmeti aldığı Tekrom Teknoloji Anonim Şirketi’ne, veri işleme faaliyetini gerçekleştirmek üzere başta, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkeleri olmak üzere (detaylı bilgi için Şirket’e başvurmanızı rica ederiz.) yurtdışında bulunan bulut şirketlerine, Amazon Web Services, Inc (AWS)’ye,işbirliği yaptığı danışman ve anlaşmalı kuruluşlara, eğitim kurumlarına, BOTANİK CITY LTD.ŞTİ.  çalıştığı reklam ve pazarlama ajansları ve anonimleştirilmek suretiyle İlgili Kişi’ye ilgilenebileceği reklamlar sunmak amacıyla gerçek veya tüzel kişi ile paylaşabiliriz. Bu paylaşımla ilgili Veri Sorumlusu’na açık rıza göstermektesiniz.
 

Ağ Sunucusu Veri Günlüğü 


BotanikEcza.com 'a giriş yaptığınızda, ağ tarayıcınız aşağıdaki verileri , internet sunucumuza otomatik olarak aktarmaya teknik olarak ayarlanır, sonrasında veri günlüğü kayıtlarına aşağıdaki bilgileri onayınız olmasa dahi kaydederiz:
 
Giriş tarihi
 
Giriş zamanı
 
Başvuru internet sitesinin URL’si
 
Alınan dosyalar
 
İletilen veri miktarı
 
Tarayıcı tipi ve versiyonu
 
İşletim sistemi
 
IP adresi
 
İnternete erişim sağlayıcınızın alan adı
 
Bu bilgiler tarafınızca istenilen içeriğin doğru biçimde teslim edilebilmesi için teknik amaçların gerektirdiği bilgilerdir ve bunun toplanması internet sitelerinin kullanımının kaçınılmaz bir yönüdür. Veri günlüğü internet sitemizin ve altında yatan teknolojinin geliştirilmesi için sadece istatistiki amaçlarla analiz edilir ve sonrasında silinir.
 
Veri günlüğü, Şirket Web Sitesi’ni kullanımınızın bir parçası olarak toplanan diğer verilerden ayrı olarak depolanır.
 

 Çerezler

 
Diğer birçok internet sitesi gibi biz de “çerezler”den faydalanmaktayız. Çerezler bir internet sayfası sunucusu tarafından sabit sürücünüze iletilen küçük metin dosyalarıdır. Bu yolla, IP adresi, kullanılan tarayıcı, bilgisayarınızdaki işletim sistemi ve internet bağlantınız gibi belirli verileri otomatik olarak elde ederiz. Bahsi geçen teknik iletişim dosyası site hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet’in kullanımını kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangi bir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır.  Ayrıca çerezler programları çalıştırmada veya bilgisayarınıza virüsler göndermede kullanılamaz.
 
Sizi farklı Hizmetlerde tanımak, Hizmetlerimiz üzerinde ve dışında ilgi alanlarınız hakkında bilgi sahibi olmak, deneyiminizi geliştirmek, güvenliği arttırmak, Hizmetlerimizin kullanımını ve etkinliğini ölçmek, siteyi kaç kişinin hangi amaçla ziyaret ettiği ve ne kadar sitede kaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından  dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak amacıyla çerez ve benzeri teknolojiler kullanırız. Farklı indirim ve kampanya tekliflerinde bulunmak, reklam ve tanıtım yapmak, BOTANİK CITY LTD.ŞTİ. Web Sitesi’ni sizin için kişiselleştirilmiş hale getirmek, kişiselleştirilmiş Şirket.com deneyimi sunmak,Şirket Web Sitesi’ndeki gezintinizi ve üyelik hesabınızdaki işlemlerinizi çerezler yoluyla izleyebilir, çeşitli yöntemlerle BOTANİK CITY LTD.ŞTİ. Web Sitesi veya üçüncü site ve mobil uygulamalarda toplanan kişisel verilerinizi birlikte analiz edebiliriz.
 
Her durumda, topladığımız veriler sizin onayınız olmadan üçüncü şahıslarla paylaşılamaz. Elbette ki çerezler olmadan internet sitemizi her zaman görüntüleyebilirsiniz. İnternet tarayıcıları her zaman çerezleri kabul edecek şekilde kuruludur. Tarayıcı ayarları ve diğer araçlar aracılığıyla çerezleri kontrol edebilir ve kullanımını her zaman durdurabilirsiniz. Bu ayarların nasıl değiştirileceğini öğrenmek için lütfen tarayıcınızın yardım fonksiyonunu kullanınız. Çerezlerin kullanımını durdurduğunuzda internet sitemizin belirli özelliklerinin çalışmayabileceğini lütfen unutmayınız.
 

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

 
İşlenen kişisel verilerinizle ilgili mevzuat uyarınca; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
 

Hakların Kullanımı, Başvuru ve İletişim

 
KVKK kapsamındaki yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi BOTANİK CITY LTD.ŞTİ.’e kimliğinizin doğrulanması şartıyla yazılı olarak bizzat veya mevzuata uygun olarak (örneğin noter vasıtasıyla) yukarıda belirtilen adresimize iletebilirsiniz.
 

Veri Güvenliği

 
BOTANİK CITY LTD.ŞTİ. KVKK kapsamında veri güvenliğine ilişkin olanaklar elverdiği ölçüde teknik ve idari tedbirleri almıştır. Alınan tedbirlere ilişkin bilgiler Kişisel Verilerin Korunması,  Saklanması, İşlenmesi Ve İmha Politikası başlığı altında detaylandırılmıştır.
 

Küçüklere Ait Veriler

 
Ebeveyninin veya velisinin izni olmadan küçüklerin kişisel verilerinin gönderilmemesi gerekmektedir.
  

Veri Gizlilik Beyanı ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası Hakkında Aydınlatma Metni’nde Değişiklikler

 
İşbu “Veri Gizlilik Beyanı ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası hakkında Aydınlatma Metni” veri korumayla bağlantılı hizmetlerimizdeki değişiklikleri duyurmak amacıyla, örneğin yeni hizmetlerin sunulmasında ve yürürlükteki yasal gereklilikleri yerine getirmek amacıyla, gerektiğinde değiştirilecektir.
 

Kullanıcı Erişimi

 
Sizin tarafınızdan davet edilmediği sürece, kimsenin hesabınıza erişimi sağlanmaz. Sadece, teknik veya sistemsel bir arıza oluşması durumunda, izniniz üzerine yetkilendirilmiş BOTANİK CITY LTD.ŞTİ. personeli destek amacı ile ilgili verinize ulaşır.
 

Veri Paylaşımı

 
Veri transferi sizin onayınız olmadan ve yeterli güvenliğe sahip olmayan iş ortaklarımızla paylaşılmaz. E-ticaret  yazılım alt yapı hizmeti aldığımız Projesoft Teknoloji A.Ş. bu madde kapsamı dışındadır.
 

Veri Yedeklemesi

 
Olası teknik problemlere karşı verilerinizin günlük yedeklemesi yapılmaktadır.
 

Güvenlik İhlallerine Müdahale

 
En iyi çabayı göstermemize rağmen, İnternet’te hiçbir aktarım yöntemi ve hiçbir elektronik depolama yöntemi tam anlamıyla güvenli değildir. Mutlak güvenlik garantisi veremiyoruz. Ancak, BOTANİK CITY LTD.ŞTİ. bir güvenlik ihlalinden haberdar olursa, etkilenen kullanıcıların uygun koruyucu adımları uygulayabilmesi için onları uyaracağız. İhlal bildirim prosedürlerimiz mevzuat düzenlemeleri ve uyum gösterdiğimiz tüm sektör kuralları veya standartları uyarınca yükümlülüklerimizle tutarlıdır. Bildirim prosedürleri, e-posta bildirimleri sağlama veya web sitemizde bir ihlal oluşması halinde bildirim yayınlama işlemlerini içerir.
 

Sorumluluklarınız

 
Verilerinizi güvende tutmak ayrıca, yeterince karmaşık parolaları kullanarak ve bunları güvenle depolayarak hesabınızın güvenliğini sağlamanızla size de bağlıdır.BOTANİK CITY LTD.ŞTİ. hizmetini kullandığınız bilgisayarın, tabletin veya telefonun yeterli güvenliğe sahip olduğunuzdan emin olmalısınız.


Bu Sanal Mağazada Elektronik Ticaret için ProjeSoft E-Ticaret yazılımı kullanılmaktadır.